Op deze pagina vind je de disclaimer van avantage.nl. Daarin geven we aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

 

 

Intellectueel eigendom

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je die niet kopieert, verspreidt, op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen volgens de regelingen van het dwingend recht hergebruiken.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Avantage is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom van teksten, beelden en ander materiaal op deze website berust bij Avantage.

 

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website (en ook in onze nieuwsbrieven) te achterhalen. Iedereen die meent dat zijn/haar materiaal op onze website zonder voorafgaande toestemming door ons is gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de betreffende prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract c.q. overeenkomst met Avantage te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Avantage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Wanneer de informatie van of inhoud op onze website ondanks onze inspanningen onvolledig en of onjuist blijkt te zijn, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op onze website worden door ons zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen zonder enige voorafgaande melding te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Avantage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

 

Wijzigingen

 

Wanneer onze disclaimer wijzigt, vind je de meest recente versie van avantage.nl op deze pagina.

    de Maand van Avantage

    Maandelijkse updates over slim(mer) werken, cybersecurity en de cloud